home
bloemen en planten
potten en bakken
foto's
tips
openingsuren
locatie
bedrijfsgegevens
factuurvoorwaarden
Bloemen Vandenbogaerde
ruim assortiment éénjarige zomerbloeiers, perkplanten, potten en bakken
factuurvoorwaarden
FACTUURVOORWAARDEN  
1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
2. Bij verkoop aan consumenten en in de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de maand vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
3. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
8. Het risico gaat over op het moment dat de goederen geleverd worden.
9. Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
10. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder  dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar. 
11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. 
homebloemen en plantenpotten en bakkenfoto'stipsopeningsurenlocatiebedrijfsgegevensfactuurvoorwaarden